Глосарій

ВІРНО ВИЗНАЧАЙТЕ СЛОВА, І ВИ ЗВІЛЬНИТЕ СВІТ ВІД ПОЛОВИНИ НЕПОРОЗУМІНЬ.”

РЕНЕ ДЕКАРТ

ВИЩА ОСВІТА

Рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ МАЄ ТАКІ ОСВІТНІ Й ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ:
Освітній рівень Освітньо-кваліфікаційний рівень
Неповна вища освіта Молодший спеціаліст
Базова вища освіта Бакалавр
Повна вища освіта Спеціаліст, магістр
НЕПОВНА ВИЩА ОСВІТА

Освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

БАЗОВА ВИЩА ОСВІТА

Освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

ПОВНА ВИЩА ОСВІТА

Освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

БАКАЛАВР

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

СПЕЦІАЛІСТ

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

МАГІСТР

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування.

ВСТУПНИК

Особа, яка подала заяву про зарахування до вищого навчального закладу.

КОНКУРСНИЙ БАЛ

Підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей із конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені правилами прийому до вищого навчального закладу.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників.

КОНКУРСНИЙ ПРЕДМЕТ

Загальноосвітній предмет, передбачений правилами прийому, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу.

ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

Право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених правилами прийому.

ПРАВО ПЕРШОЧЕРГОВОГО ЗАРАХУВАННЯ

Право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ

Список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством.

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

Форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю «Стоматологія ортопедична» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ

Прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно-правових актів.