Мала академія наук

Мала академія наук України (МАН) – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.

На сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» є закладом, що виконує загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Щорічно НЦ «МАН України» проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-методичного спрямування і понад 40 масових заходів для обдарованої учнівської молоді. Запроваджуються нові освітні проекти, в тому числі міжнародні. Щорічно зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН.

Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і науково-педагогічним працівникам МАН. На сьогодні загальна кількість педагогів та науковців, що працюють із обдарованими дітьми, становить приблизно 6.5 тис., серед яких близько 1.5 тис. викладачів є кандидатами наук, 300 – докторами наук. До науково-педагогічного складу МАН входять педагоги позашкільних навчальних закладів – 11%, загальноосвітніх навчальних закладів – 47%, викладачі вищих навчальних закладів – 42%.

Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими відділеннями та секціями відповідно до структури, затвердженої Президією МАН. Для задоволення інтересів і потреб дітей у дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так, у 2008-2009 н.р. структура наукових відділень МАН складалась із 48 секцій 8 наукових відділень, а в 2011-2012 н.р. – вже 60 секцій 11 наукових відділень.

Здебільшого обдаровані діти України – учні МАН – надають перевагу науково-дослідницькій діяльності у галузях філології та мистецтвознавства (25%), хімії та біології, екології й аграрних наук (23%), історії та географії (20%). Дещо менше дітей навчається у секціях наукових відділень математики (10%), комп’ютерних наук (7%), фізики й астрономії (6%), технічних наук (4%).

Учні – члени МАН є учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і виявляють високий рівень підготовки та творчі здібності.

Визначним заходом МАН є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх етапах конкурсу-захисту беруть участь близько 100,000 школярів-старшокласників, із яких до фіналу виходять понад 1000 кращих.

Журі конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових і науково-педагогічних працівників НАН України, НАПН України, вищих та інших навчальних закладів. Кураторами наукових відділень МАН є академіки НАНУ – члени Президії МАН.

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами та громадськими інститутами, бізнес-структурами, що сприяє успішному виконанню її головної функції – формування інтелектуального потенціалу української нації.

Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.

Для сприяння підготовці обдарованої учнівської молоді до участі у різноманітних заходах Малої академії наук при Горлівському регіональному інституті університету «Україна» створені секції МАН.

У 2010 році почала роботу секція правознавства, а потім і секція фізики. У 2012 році починає свою роботу секція комп’ютерних наук.

Робота з учнівською молоддю в секціях поділена на декілька етапів:

1 етап – загально-ознайомлювальний

На цьому етапі формуються групи за інтересами. Учні знайомляться з основами науково-дослідницької діяльності, принципами роботи з різноманітними джерелами інформації, знайомляться з досвідом роботи студентського наукового товариства.

2 етап – підготовчий

На цьому етапі учні визначаються з темою, об’єктом і предметом дослідження. Починається збір і систематизація наукових даних.

3 етап – дослідницька робота

На цьому етапі здійснюється безпосередньо дослідницька робота, а також підготовка наукового реферату і доповіді для конференції.

4 етап – конкурс науково-практичних робіт

На цьому етапі здійснюється рецензування наукової роботи, виконання контрольної роботи та власне захист наукової праці.