Студентське самоврядування

Загальна характеристика ОСС ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

У Горлівській філії працює Організація студентського самоврядування «Спектр», створена відповідно до постанови Загальних студентських зборів від 17.02.2004 р.

Мета організації: створення умов для всебічного розвитку особистості кожного студента, реалізації його схильностей та інтересів; залучення студентів до різних видів позааудиторної діяльності для формування їх соціальної активності через самореалізацію та творчі досягнення. Її основними завданнями є:

· сприяння навчально-виховній, науковій та творчій діяльності студентів;

· консолідація молоді навколо ідей державності, підвищення її громадсько-політичної свідомості, залучення до процесу розбудови держави;

· захист прав та інтересів студентства;

· втілення в життя молодіжних програм;

· сприяння взаємодії з керівництвом філії;

· створення необхідних умов для навчання, проживання і відпочинку студентів та сприяння їх працевлаштуванню;

· створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, студій, майстерень, служб, клубів за інтересами;

· організація співпраці та обміну досвідом з питань організації студентського самоврядування та реалізації молодіжних програм зі студентами, ОСС інших освітніх закладів і молодіжними організаціями (вітчизняними і зарубіжними) тощо;

· сприяння розвитку особистості студента як члена суспільства та майбутнього спеціаліста;

· заохочення студентів до суспільно-корисної діяльності;

· формування у студентів об’єктивного світосприйняття та високоінтелектуального світогляду;

· забезпечення моральних та матеріальних потреб студентського колективу;

· надання допомоги студентам із особливими потребами у реабілітації та адаптації до соціального середовища, сприяння їх творчому, інтелектуальному, духовному, професійному розвитку та становленню;

· співпраця з державними та громадськими організаціями з питань забезпечення реалізації державної політики відносно студентської молоді України;

· виховання у студентів почуття поваги до Університету, гордості за свій ВНЗ;

· створення позитивного іміджу Університету, його популярності як вищого навчального закладу;

· пропагування ідей демократії, гласності, гуманізму, толерантності, патріотизму, правової та культурної грамотності серед студентів філії та міста.

ОСС «Спектр» була заснована студентами для самих же студентів, тому вся її діяльність була обумовлена їх інтересами, скерована на задоволення їхніх потреб та здійснюється за їх ініціативою. Пріоритетними напрямками діяльності КОСС стали:

  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків (додержання законодавства, моральних, етичних норм, систематичне і глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня, додержання Статуту, Правил внутрішнього розпорядку інституту);
  • сприяння захисту прав та інтересів студентів (користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ВНЗ; доступ до інформації в усіх галузях знань; участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, спартакіада, виставках, конкурсах, інших видах наукової діяльності; особиста або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо; участь у наданні пільг по оплаті за навчання; трудова діяльність у встановленому порядку у позанавчальний час; користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, дій науково-педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність);
  • розвиток громадської активності студентів; формування національно-громадської позиції; виховання патріотизму, потреби додержання законодавства, моральних та етичних норм;
  • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, попередження алкоголізму і наркоманії;
  • організація культурно–освітньої і фізкультурно-масової роботи, дозвілля та відпочинку студентів;
  • залучення студентів до соціально-корисної діяльності, до участі у благодійних акціях, соціальних проектах та програмах;
  • залучення студентів із особливими потребами до діяльності ОСС та надання їм практичної допомоги;
  • організація шефства над студентами, які мають вагомі фізичні вади;
  • участь ОСС інституту в загальноміських, загальноуніверситетських та інших програмах і заходах, які відповідають основним принципам та напрямам діяльності ОСС.

Організація має свій Герб, Прапор, Гімн та у своїй діяльності керується власним Статутом. Її законодавчим органом є конференція всіх студентів-членів ОСС. За час існування організації відбулося п’ять таких конференцій, на яких студенти приймали рішення законодавчого характеру, затверджували структуру, склад, пріоритетні напрямки роботи, розглядали актуальні питання. Обрані напрями дозволяли активізувати спортивну, туристичну, культурно-масову, соціальну, профілактичну роботу, сприяли розвитку лідерських, професійних якостей, студентської творчості, стимулювали залучення студентів до науково-дослідної, трудової діяльності та суспільно корисної праці.

Виконавчий орган ОСС – Комітет організації студентського самоврядування (КОСС). Першим його очолив студент спеціальності «Правознавство» Олександр Абдулаєв.

Перший склад КОСС, до якого входили Абдулаєв О. (ПВ-03), Кібальник В. (ПВ-01), Охтема М. (ПВ-02), Сирко Д. (ПВ-03), Доценко Г. (ФР-02), Баранов Д. (ФР-03), Лутонін А. (КСМ-04), Кубанкова Л. (ОА-04), Кузнєцова А. (ПВ-04), Жура В. (ФР-04), Вельмик С. (ОА-05), Гайдаржиєва Д. (ПВ-05), Боцула О. (ПВ-05), Боханцева В. (СР-05) та Наливайко К. (СР-05), започаткував багато традицій, що до теперішнього часу позитивно впливають на розвиток самоврядування, молодіжного руху.

З 16 вересня 2010 року посаду Голови Комітету студентського самоврядування обіймає студентка спеціальності «Облік і аудит» Івашечкіна Юлія.

У склад КОСС входять 30 студентів-представників усіх курсів, факультетів, груп денного та заочного відділень. Це дозволяє враховувати інтереси всього студентства ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

.

КОСС має складну взаємодоповнюючу та взаємопов’язану інфраструктуру. Він складається з 10-ти відділів, які працюють в означених напрямах та об’єднують профільні підструктури.

Навчальний відділ КОСС працює зі студентами та випускниками, займається організацією заходів, спрямованих на підвищення успішності перших та сприяє працевлаштуванню других.

Актуальні проблеми з пошуку роботи вирішує «Центр сприяння працевлаштуванню студентів», підрозділ навчального відділу КОСС. Ним проводиться робота зі збирання інформації щодо працевлаштування, ведуться пошуки можливих місць на ринку праці, досліджується рівень попиту, розглядаються засоби моніторингу як одного з головних компонентів результативності роботи «Центру сприяння працевлаштуванню».

 

Відділ науково-дослідної діяльностіпокликаний популяризувати заняття наукою у студентському середовищі. Студентське наукове товариство, що з кожним роком стає все більш численним та активним, веде безпосереднє привчання студентів, схильних до наукової діяльності, проведення та документального оформлення наукових досліджень.

Різнопланову та багатоцільову роботу проводить відділ соціальної політики КОСС: сприяє розвитку волонтерського руху; організовує заходи, спрямовані на розвиток відповідальності, патріотизму, громадянського обов’язку, що забезпечують набуття досвіду соціальної роботи; пропагує здоровий спосіб життя та проводить  профілактику

 негативнихявищ серед молоді що навчається; створює умови для успішної адаптації та реабілітації студентів із обмеженими можливостями до соціуму та професійного середовища; проводить благодійні акції для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, ветеранів ВВВ, молоді, що знаходиться в місцях 
позбавлення волі, та ін.

До складу відділу входить Соціальна служба, якій дав життя Сирко Д. (ПВ-03), випускник обласної школи лідерів. На той період він вже мав сертифікат соціального тренера та активно вивчав і впроваджував тренінгову методику в роботу органів студентського самоврядування. Напрацьований ним досвід став основою для програми, за якою зараз працює Соціальна служба. На початку кожного навчального року керівник служби набирає студентів до Школи соціального тренера, де вони проходять курс навчання з розробки та проведення тренінгових семінарів.

Іншою підструктурою відділу соціальної політики – клубом «Допомога» – систематично проводяться доброчинні акції, такі як збирання коштів на придбання памперсів та сумішей для харчування немовлят, яких залишили матері у пологовому будинку лікарні №2, одягу та іграшок для мешканців дитячого будинку «Надія».

Мета проекту підструктури відділу «Пошта довіри» «Листи без адреси» – об’єднати молодь, яка навчається, допомогти їй стати соціально активною та надати можливість внести свій внесок у духовне відродження суспільства через вираження свого відношення до соціальних проблем.

Основними завданнями відділу зовнішньої політики є налагодження зв’язків та співпраця із громадськими організаціями, державними органами, іншими інстанціями з метою створення умов для продуктивного виховання та розкриття творчого потенціалу наших студентів.

Найбільшу популярність у ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» здобув туристичний клуб «Useful way», підструктура відділу зовнішньої політики. Туристичні походи є невід’ємною частиною виховання у студентської молоді любові до навколишнього середовища і рідної Батьківщини та наглядно пропагують здоровий спосіб життя.

Приділяється велика увага налагодженню та підтримці зв’язків із молодіжними та студентськими організаціями міста та області. Голова комітету Івашечкіна Юлія та начальник відділу зовнішньої політики Медведєва Олеся систематично відвідують засідання міської Студентської Ради. Олеся також є членом обласної Студентської Ради та неодноразовим учасником науково-практичних конференцій з проблем молоді та освітнього процесу вищої школи. Наприкінці 2009 року Олеся стала координатором Всеукраїнської студентської ради по Донецькій області, а також членом Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті міністрів України. Налагоджена співпраця з Українською асоціацією студентського самоврядування. Встановлені зв’язки зі студентськими організаціями м. Донецька.

Трудовий відділ працює в одному напрямку зі Штабом трудового виховання, який був створений на його основі: організація заходів, спрямованих на залучення студентів до трудової діяльності з метою виховання дбайливого відношення до університетського майна та любові до праці; організація роботи студентських ремонтно-будівельних бригад. До трудового відділу входять господарська служба і служба програмного та технічного забезпечення заходів КОСС.

Правовий відділзабезпечує захист прав студентів, контролює виконання студентами своїх обов’язків, організує заходи правової спрямованості та надає правову допомогу студентам та молоді, котра навчається в освітніх закладах, з якими співпрацює філія, забезпечує чергування служби безпеки та порядку під час масових та виїзних заходів, проводить роботу з попередження правопорушень у студентському середовищі, контролює правомірність діяльності ОСС. До складу відділу входять юридична служба, служба охорони та правопорядку і канцелярія правового відділу, що займається виявленням правомірності складання документації КОСС.

Інформаційний відділ веде роботу зі створення позитивного іміджу та репродуктивного інформаційного простору в інституті, забезпечує моніторинг усіх видів діяльності КОСС та веде просвітницьку роботу серед студентів. Свої завдання відділ виконує через підструктури – службу реклами та профорієнтації і центр інформаційного забезпечення «Джерело».

Спортивний відділ займається організацією спортивно масових заходів, створює на базі інституту спортивні гуртки та секції, залучає до їх роботи студенів; забезпечує участь інституту в спортивних заходах міста, області та університету. Студенти мають можливість здійснити це, вступаючи до секцій футболу, баскетболу, волейболу або настільних ігор.

Відділ культури та мистецтва підтримує, культивує та збагачує скарбницю традиційних культурно-масових заходів, веде активну роботу з формування творчого самовираження студентів, створює оптимальні умови для творчої самореалізації студентів і співробітників університету, їх самоствердження через творчі досягнення.

Студія «Арт», в яку входять гуртки естрадної пісні, танцю, КВК та театральний, забезпечує всі культурно-масові заходи інституту художніми номерами. Студії образотворчого мистецтва та дизайну займаються виготовленням декорацій, реквізиту, костюмів, оформлюють та оздоблюють приміщення для різноманітних заходів, створюючи відповідну до тематики атмосферу. Творче об’єднання літераторів «Спроба» допомагає поетично обдарованим студентам відкривати своє сприйняття світу оточуючим, проводить зустрічі-читання творів, збирає та обробляє вірші студентів із метою видання їх поетичних збірок. Клуб «Авторської пісні» веде роботу по виявленню та об’єднанню талановитої молоді, яка пише пісні, та сприяє розвитку її здібностей, допомагає з аранжуванням та записом на електронні носії, популяризує цей вид творчості. Сценарист збирає матеріали та спільно з організатором складає план і сценарій для кожного запланованого культурно-масового заходу. Організатор здійснює підготовку заходів відділу культури та мистецтва КОСС.

Фінансовий відділ забезпечує функціонування механізму фінансування діяльності ОСС. Веде облік благодійних внесків, їх надходження та розподілу.

Працюючи в органах студентського самоврядування та громадських організаціях, студенти проявляють старання і в навчальній, і в суспільній, і в трудовій, і в науковій діяльності, з повагою та любов’ю ставляться до свого навчального закладу, сприяють його розвитку. Саме таким шляхом можливо сформувати ту всебічно розвинену, соціально-активну особистість, спеціаліста високого гатунку, конкурентоспроможного на ринку праці. Рівень духовності та моралі, культурні запити та потреби сучасної молоді є однією з найбільш вагомих соціально-культурних характеристик українського суспільства, а перспективи їх розвитку вирішальною мірою будуть визначати майбутнє України.