Система супроводу навчання студентів із інвалідністю

Задля компенсації функціональних обмежень, що впливають на якість навчання студентів із інвалідністю та надання необхідної підтримки в інтегрованому освітньому середовищі інституту передбачений супровід навчання студентів із інвалідністюякий здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація.

Супровід розпочинається з моменту звернення людини з особливими потребами до відбіркової комісії інституту й охоплює процеси підготовки до вступу, вступ та навчання у ВНЗ, а також забезпечує підтримку зв’язків із випускниками.

Супровід навчання студентів із інвалідністю – це система заходів, що мають забезпечити рівний доступ до навчання, тобто ліквідувати або принаймні мінімізувати проблеми студентів із інвалідністю у навчанні. Таким студентам пропонується низка послуг, якими вони можуть скористатися самостійно або з чиєюсь допомогою, щоб бути успішними в навчанні.

 

У ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» створені та постійно удосконалюються умови, адаптовані до потреб студентів із інвалідністю, а саме:

 • забезпечена безбар’єрність архітектурного середовища;
 • продовжується створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;
 • розробляється спеціалізоване навчально-методичне забезпечення;
 • впроваджуються спеціальні інформаційні і навчальні технології;
 • проводиться підготовка викладачів для роботи та студентів до навчання в інтегрованих групах;
 • у навчальному процесі враховуються індивідуальні потреби студентів із інвалідністю;
 • організована психологічна підтримка;
 • у колективі сформоване толерантне ставлення до людей із інвалідністю, розуміння їхніх проблем;
 • організована соціальна та медико-реабілітаційна допомога.

У ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» передбачене позачергове обслуговування студентів із інвалідністю в бібліотеці, студентському кафе, комп’ютерних класах, забезпечена безбар’єрність освітнього середовища для студентів із вадами опорно-рухового апарату, які пересуваються на милицях чи візках: перед будівлею є майданчик для вільного пересування та маневрування інвалідних візків; є окремий спеціально обладнаний вхід до приміщення з пандусом та поручнями; в аудиторіях відсутні пороги, наявність місць за першими рядами парт без стільців; наявність вільної зони між рядами для під’їзду інвалідних візків; ширина коридорів більше, ніж 140 см; достатня ширина дверних отворів (90 см та більше), відсутні пороги; приміщення санітарно-гігієнічного призначення, призначене для студентів із інвалідністю, знаходиться на І поверсі. Забезпечення для інвалідів рівних можливостей брати участь у житті суспільства є головним принципом комплексного реабілітаційного процесу, а їх соціальна інтеграція – його метою. Під комплексною реабілітацією ми розуміємо процес, що має на меті допомогти інвалідам досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня діяльності та максимально його підтримувати, надавши їм, таким чином, можливість змінити своє власне життя та розширити рамки незалежності, пом’якшити соціальний бар’єр між ними і суспільством.

Під час розробки системи супроводу навчання студентів із особливими потребами враховувалися психофізичні особливості та проблеми навчання людей різних нозологій, їх потреби у компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію студентів у ВНЗ, потреби у фізичній реабілітації та багато інших.

Перелічені складові системи супроводу базуються на комплексному підході, вступають у дію поступово і діють одночасно, доповнюючи одна одну.

Дія комплексної системи супроводу в інституті починається з моменту звертання людини з інвалідністю до відбіркової комісії, в якій абітурієнт одержує інформацію щодо напрямів підготовки та спеціалізацій, умов та форм навчання, системи пільг та знижок, необхідних документів для вступу і направляється до медичного кабінету, де лікар-терапевт, медична сестра та практичний психолог проводять комплексну діагностику, яка передбачає:

 • з’ясування стану здоров’я вступника;
 • аналіз медичних документів та документів про освіту;
 • попередню професійну орієнтацію у формі співбесіди з абітурієнтом та його батьками;
 • з’ясування потреб вступника у спеціальних технічних засобах та у тьюторській підтримці для складання вступних предметних випробувань чи навчання на курсах довузівської підготовки;
 • співбесіду з психологом: з’ясування сподівань, життєвих планів, інтересів та побажань вступника, адекватності його самооцінки власних знань, здібностей, якостей, усвідомлення своїх почуттів, інтересів та дій; позитивне налаштування на вступне тестування.

У разі зарахування абітурієнта з інвалідністю до ВНЗ за результатами діагностики складається індивідуальна програма реабілітації, яка містить медичну, психологічну, професійну та соціальну складові та коригується у процесі навчання. Якщо абітурієнт вступає на підготовчі курси, комплексна діагностика проводиться упродовж усього терміну навчання. Документація про стан здоров’я студентів із інвалідністю конфіденційна та зберігається в медичному кабінеті.

Запорукою успішного навчання студентів із інвалідністю в інституті є організація спеціалізованого технічного супроводу навчання, метою якого є:

 • впровадження спеціальних технологій навчання;
 • забезпечення студентів із особливими потребами адаптивними технічними засобами навчання;
 • індивідуальне навчання студентів роботі з комп’ютерною, офісною технікою і програмним забезпеченням;
 • забезпечення студентів пакетами електронних посібників.

Спеціалізоване технічне та програмне забезпечення:

 • програми озвучування та збільшення текстів різних електронних форматів для студентів із вадами зору;
 • вільний доступ до мережі Інтернет із будь-якого комп’ютера інституту;
 • електронна бібліотека;
 • електронний учбовий портал на базі LMS Moodle, який дозволяє без додаткового програмного забезпечення через мережу Інтернет отримати консультацію у викладача, пройти тестування, здати контрольну роботу, скласти залік, іспит;
 • комп’ютерні класи і аудиторії, обладнані проекційними засобами для відображення електронних документів на екрані;
 • автоматизовані робочі місця для студентів-інвалідів у комп’ютерних класах і бібліотеці, обладнані ПК, телефонною гарнітурою, сканером, принтером.

Робоче місце для слабозорих студентів та студентів із порушеннями ОРА та ДЦП забезпечене:

Назва засобу Призначення
1 ПК, обладнаний звуковою картою Сприйняття та опрацювання інформації, представленої в електронному вигляді
2 Комплекс спеціалізованих програм Озвучування інформації з електронних документів та збільшення зображення документів
3 Інтранет Робота з електронним учбовим порталом
4 Телефонна гарнітура Забезпечення прослуховування голосової інформації
5 Сканер планшетний Переведення плоскодрукованих текстів в електронний формат
6 Принтер Друк результату роботи студента

Супровід організовує відділ інформаційних технологій під керівництвом Курцева В.В., залучаються науково-педагогічні працівники і студенти старших курсів кафедри комп’ютерних систем та мереж.

При кафедрі з числа студентів старших курсів організована консультаційна група для студентів із обмеженими можливостями, яка займається консультаціями з питань використання спеціалізованих програмно-технічних засобів студентами з обмеженими можливостями, проводить додаткове навчання студентів із обмеженими можливостями з метою оптимальної інтеграції в навчальне середовище з урахуванням специфіки їх захворювань відповідно до нозологій та здійснює технічний індивідуальний супровід (тьюторінг).

Психологічний супровід студентів розпочинається на етапі вступу до інституту і здійснюється упродовж усього терміну навчання. Він тісно пов’язаний із педагогічним та соціальним супроводом і спрямований на підвищення ефективності навчання за рахунок вирішення психологічних проблем студентів, які заважають пізнавальній діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до навчального процесу. Психологічна допомога носить комплексний характер і охоплює всі сфери їх життєдіяльності.

Психологічний супровід здійснюється під керівництвом практичного психолога Новінкіна Т.В. і включає:

 • психологічну діагностику студентів із особливими потребами з метою виявлення і вирішення проблем, що виникають у процесі їх інтеграції в освітнє середовище;
 • створення на основі отриманих даних індивідуальних карт студентів та розробка психологічної компоненти індивідуальних програм реабілітації;
 • надання психологічних консультацій для вирішення виявлених психологічних проблем;
 • проведення групової роботи: психотерапевтичних тренінгів, семінарів, котрі сприяли б вирішенню студентами психологічних проблем та набуттю необхідних навичок для ефективної адаптації до умов навчання;
 • виявлення труднощів взаємодії студентів із викладачами, методистами та іншими працівниками інституту, проведення семінарів і тренінгів, спрямованих на покращення взаєморозуміння та налагодження співпраці;
 • виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у студентських групах, та сприяння їх вирішенню;
 • сприяння у подоланні студентами з функціональними обмеженнями негативного впливу хвороби на процес навчання та соціалізації.

Психологічний супровід студентів із інвалідністю починається з роботи з абітурієнтами.

Перед загальним тестуванням з абітурієнтами з обмеженими можливостями проводяться профорієнтаційні бесіди, перевіряються надані ними документи. Після цього проводиться психологічне тестування за методиками матриці Равена, психодіагностичного тесту ПДТ та опитувальника Г. Айзенка (ЕРІ), за допомогою яких визначаються: рівень інтелекту, соціальні потреби, прагнення, культура мислення, творчі здібності. Методика Равена являє собою невербальний інтелектуальний тест, за допомогою якого визначається рівень інтелектуального розвитку особистості, її здатність глибоко мислити. Під час прийняття і виконання тестових задач в індивіда активізується перебіг чотирьох психічних процесів: уваги, сприймання, мислення, уяви. Методика Равена використовується також для створення корекційних програм, спрямованих на формування пізнавальної мотивації студентів-інвалідів.

За допомогою опитувальників ПДТ та ЕРІ визначають рівень нейротизму, психотизму, депресії, совісності, естетичної вразливості, психічної неврівноваженості, асоціальності, інтроверсії та сензітивності. Після тестування даються рекомендації абітурієнтам та їх батькам. Якщо абітурієнт показав проблемні результати під час проходження предметного тестування, йому пропонується методика ДДО – діференціально-діагностичний опитувальник. Базуючись на матеріалах тесту, абітурієнту пропонується перепрофілювання на іншу спеціальність. Психологічне тестування також дозволяє виявити, які труднощі можуть виникнути у студентів із особливими потребами у процесі навчання та їх спілкування з рештою студентської молоді і викладачами і, на підставі результатів бесід-тестів, спланувати індивідуальні програми навчально-виховної роботи та соціальної допомоги для студентів-інвалідів. Студентам перших-других курсів, які проходять процес адаптації до умов навчання, пропонується тестування на виявлення: формування життєвих цілей (методика СЖО – сенсожиттєві орієнтації, методика Айзека, методика КОС – комунікативні і організаторські здібності).

Для подолання студентами бар’єрів у спілкуванні, формування впевненості у собі, розвитку самосвідомості та саморегуляції розроблені та проводяться тренінги: «Ефективна комунікація», «У колі друзів», Стрес і я», «Достойний вихід із конфліктної ситуації», «Впевнений у собі – успішний», «Сім’я і я».

Групи корекції формуються залежно від нозологій студентів.

Під керівництвом кандидата психологічних наук Сулицького В.В. працює психологічна клініка. Проводяться індивідуальні психологічні консультації зі студентами, їх батьками, викладачами, студентами групи, в якій навчаються інваліди, старостами, членами студентського самоврядування груп і студентами-тьюторами із соціальної служби та клубу «Допомога» відділу соціальної політики КОСС.

З викладачами ведеться консультативна та просвітницька робота у формі круглих столів, індивідуальних консультацій, семінарів («Студент-інвалід – викладач», «Проблеми адаптації студентів із обмеженими можливостями до навчання в університеті», семінар-тренінг «Проблеми навчання студентів із обмеженими можливостями»).

Медико-реабілітаційний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров’я студентів із інвалідністю. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка.

Супровід забезпечується лікарем вищої категорії медичного кабінету Гришиною Л.М., науково-педагогічними співробітниками кафедри фізичної реабілітації у вигляді консультаційної допомоги.

Значна увага приділяється питанням фізичної реабілітації, соматичному та психологічному оздоровленню. З цією метою укладені договори між ГФ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» та лікувально-діагностичним центром «Діанта» (м. Горлівка, просп. Леніна, 21), санаторієм-профілакторієм ВАТ Концерн «Стірол», де студенти проходять курс поновлювального лікування, який містить масаж, ЛФК, фітотерапію, фізіотерапію. В комплексній реабілітації студентів із інвалідністю використовуються портативні апарати «Шубоши». Студенти з інвалідністю користуються спеціалізованими спортивними тренажерами та спортивним інвентарем ЦСССДМ «Мрія» при відділі сім’ї, дітей та молоді Горлівського міськвиконкому, з яким укладений договір (2004 р.).

Фізкультурно-спортивний супровід здійснюється паралельно з медико-реабілітаційним і забезпечує:

 • розробку та впровадження індивідуальних програм фізичного виховання;
 • залучення студентів із інвалідністю до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту;
 • підготовка до участі у змаганнях різного рівня та паралімпійському русі;
 • поліпшення психофізичного стану студентів та підвищення їх інтелектуальної працездатності.

Супровід забезпечує кафедра фізичного виховання та спортивний клуб «Атлет». Відповідальним за супровід призначений Ярош А.М.

Під час занять та виконання будь-якої рухливої діяльності студентами даної категорії викладачами фізичного виховання та керівниками спортивних секцій, в яких вони займаються, ведеться суворий контроль: перевірка пульсу, частота та вид дихання, стан шкіряних покровів, координація руху, ступінь рухових реакцій та нагляд за загальним самопочуттям самого студента.

Психофізичні характеристики таких студентів визначає лікар та викладач за ступенем реагування студента на навантаження чи конкретний вид діяльності. При необхідності до цієї роботи залучається практичний психолог.

Додаткові заняття для студентів-інвалідів проводяться на базі ЗОШ №40, з якою укладений договір про співпрацю. Було помічено, що колективні заняття з використанням ігрового методу фізичного виховання сприятливо впливають на емоційну та фізичну сторони розвитку студентів із інвалідністю.

Більшість студентів після року таких занять стали брати участь у міських змаганнях із різних видів спорту та займати призові місця. Після проходження програми будь-якої рухової діяльності (легка атлетика, кросова підготовка, загальна фізична підготовка, волейбол, футбол, баскетбол, настільний теніс та ін.) проводиться обов’язкове тестування та оцінка якостей, а також ступеню фізичного стану здоров’я студентів.

За даною тематикою старший викладач фізичного виховання кафедри Фізичної реабілітації Кучеренко Н.М. написала декілька наукових статей:

«Фізична реабілітація студентів, звільнених від занять фізичною культурою в умовах кафедри фізичної реабілітації». – Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукове видання. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006, – №10. – с. 204-207;

«Заняття у спеціальній медичній групі на кафедрі Фізичної реабілітації». – Соціально-педагогічні, фізичні, юридичні та медичні проблеми підготовки фахівців у сучасних умовах: Матеріали конференції. Том 2 – Горлівка: Університет «Україна», 2006. – с. 54-61.

В основі педагогічного супроводу в інтегрованих групах лежить професійна майстерність викладачів, глибоке розуміння ними особливостей психофізичного розвитку людей із різними типами інвалідності, їх індивідуальних потреб, зокрема специфіки сприйняття ними навчального матеріалу. Педагогічний супровід передбачає створення умов для професійного та особистісного розвитку кожного студента, незалежно від його нозології, і здійснюється упродовж усього періоду навчання. Він тісно пов’язаний із технічним, психологічним та соціальним супроводом, і включає в себе інформаційні та креативні технології, застосування інтерактивних форм проведення занять, впровадження модульно-рейтингової системи контролю знань, дистанційні форми навчання, в тому числі й через Інтернет. Педагогічний супровід передбачає застосування індивідуального підходу.

 

Він також передбачає:

 • викладання навчального матеріалу в найбільш прийнятній для студентів з інвалідністю формі;
 • забезпечення спеціальними навчально-методичними матеріалами в адаптованому до потреб студентів вигляді: вербальному, візуальному, електронному;
 • розробку індивідуальних програм і графіків навчання;
 • технічне і методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
 • консультаційна допомога задля компенсації «прогалин у знаннях»;
 • забезпечення наскрізності навчально-наукової роботи студентів: від рефератів, курсових робіт до дипломної роботи.

 

Результати впровадження педагогічного супроводу:

 • електронна бібліотека налічує 5149 книг;
 • студентам денної ф
  орми навчання, які через окремі вади здоров’я не можуть постійно відвідувати навчальні заняття, надається можливість навчатись за індивідуальним планом;
 • дається додатковий час для виконання завдань, складання заліків та іспитів (не більше ніж у 2 рази).

Підготовка спеціалізованого навчально – методичного забезпечення:

 • ознайомлення студентів із особливостями навчання у ВНЗ (сприйняття та конспектування лекційної інформації, підготовка до практичних, лабораторних та семінарських занять, організація самостійної роботи, форми контролю знань, складання заліків та іспитів);
 • розробка (з урахуванням особливостей сприйняття навчального матеріалу студентами різних нозологій) спеціального навчально-методичного забезпечення, опорних конспектів лекцій із виділенням основних інформаційно-значущих фрагментів тексту (опорних конспектів лекцій із 336 дисциплін), глосаріїв, методичних рекомендацій, 256 дисциплін, у яких є індивідуальні завдання та тести для слабозорих студентів-інвалідів. Більшість викладачів пропонує збірки методичних рекомендацій до виконання контрольних, курсових, практичних та дипломних робіт. За потреби студенти з інвалідністю можуть здавати модульні контролі, заліки та іспити з використанням комп’ютерних технологій;
 • використання спеціальних технологій та технічних засобів для репрезентацій навчального матеріалу в адаптованому до потреб студентів вигляді: вербальному, візуальному, звуковому, електронному;
 • розробка і впровадження адаптованих форм контролю знань;
 • розробка індивідуальних програм та індивідуальних графіків навчання;
 • організація самостійної роботи студентів (автоматизовані робочі місця для самостійної роботи студентів із інвалідністю в аудиторії №104, бібліотеці, користування електронною бібліотекою, засвоєння методів самостійного аналізу, структуризації, обробки та фіксації інформації);
 • надання консультаційної допомоги для заповнення «прогалин» знань студентів із інвалідністю, проведення з ними індивідуальних та групових додаткових занять, консультацій (здійснюється 1 раз на тиждень кожним викладачем);
 • забезпечення наскрізності навчально-наукової роботи студентів: від рефератів, курсових робіт до дипломної роботи;
 • розвиток пізнавальної та пошукової активності, інтелектуальної незалежності студентів із інвалідністю.

Робота з викладачами інтегрованих груп запланована в «Календарному плані роботи зі студентами з особливими потребами» та «Плані роботи практичного психолога по організації психологічного супроводу студентів із особливими потребами».

Індивідуальний підхід до студентів із особливими потребами безперечно потребує ґрунтовної підготовки викладачів, тому з ними систематично ведеться консультативна та просвітницька робота у формі круглих столів, індивідуальних консультацій, семінарів («Студент-інвалід – викладач», «Проблеми адаптації студентів із обмеженими можливостями до навчання в університеті», семінар-тренінг «Проблеми навчання студентів із обмеженими можливостями»). Всі результати тестувань та консультацій зберігаються в індивідуальних картах та мають конфіденційний характер.

У 2008-2009 н.р. були проведені такі семінари для підготовки викладачів до роботи зі студентами з особливими потребами:

 • Студент-інвалід: особливості навчання та виховання;
 • Особливості педагогічної роботи зі студентами різних нозологій;
 • Специфіка робота в аудиторії та лабораторії;
 • Написання контрольних, екзаменаційних робіт та організація практики;
 • Особливості роботи зі студентами з вадами зору;
 • Технології викладання навчальних дисциплін в інтегрованих групах;
 • Світовий досвід інклюзії студентів із особливими потребами у навчально-виховний процес;
 • Використання інформаційних та комп’ютерних технологій у навчальному процесі та позааудиторній діяльності.

Ведеться пояснювальна робота зі старостами і студентами груп, в яких навчаються інваліди, психолог систематично проводить з ними консультації та бесіди. Проводиться цикл семінарів і тренінгів, які сприяють адаптації студентів до навчання в інтегрованих групах.

Основною метою соціального супроводу є забезпечення інтеграції студентів в інститутське середовище, а відтак – і в суспільство. Супровід здійснюється через:

 • надання допомоги у виконанні студентами з інвалідністю основних соціальних функцій: навчання, працевлаштування, комунікації з людьми;
 • індивідуальні програми соціального патронату, які здійснюються за допомогою тьюторів-консультантів, супроводжувачів, координаторів;
 • обрання студентів із інвалідністю до органів студентського самоврядування, профспілкового комітету, залучення старшокурсників до тьюторської діяльності;
 • залучення до активної участі у суспільному житті, культурно-масових заходах;
 • залучення до участі у роботі обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус».

Соціальний супровід забезпечує відділ організаційно-масової, виховної роботи та роботи з інвалідами, викладачі та студенти старших курсів кафедри соціальної роботи.

Практично всім студентам із інвалідністю потрібна індивідуальна форма підтримки – індивідуальний (тьюторський) супровід.

Тьютори соціального спрямування мають допомагати студентам орієнтуватися в інформаційному та архітектурному просторі інституту, виконувати лабораторні роботи, спілкуватися з викладачами та колегами по групі, вирішувати питання з адміністрацією.

Тьютори технічного спрямування допомагатимуть студентам із інвалідністю при користуванні технічними засобами навчання та офісною технікою, трансформують навчально-методичні матеріали в адаптовану до їх потреб форму.

Тьютори-консультанти надають консультативну допомогу різного типу.

Тьютори-координатори здійснюють оперативний зв’язок між студентами та всіма службами інституту, допомагають вирішувати проблеми, що виникають у студентів із інвалідністю упродовж навчання.

Оскільки тьютори опікуються проблемами людей із інвалідністю, вони повинні бути доброзичливими, співчутливими, обізнаними з особливостями функціональних обмежень студентів різних нозологій, мати хороші організаційні та комунікаційні здібності, то вони повинні пройти соціально-психологічну підготовку в школі тьюторів, яка створена на базі відділу по роботі з інвалідами.

Студенти-тьютори отримують консультації по організації соціального супроводу студентів із особливими потребами від практичного психолога Плетньової Ю.С. та кандидата психологічних наук кафедри соціальної роботи Сулицького В.В.

Правовим факультетом організовано консультування студентів із інвалідністю з юридичних питань, яке проводиться викладачами та студентами Юридичної клініки, а також надається допомога у складанні та поданні офіційних документів.

Основними передумовами успішності людини з інвалідністю на ринку праці є вища освіта та соціальна реабілітованість. Якість освіти визначається не тільки сумою знань, оцінених високими балами, але й умінням використовувати ці знання, практичними навичками, набутими під час практики, стажування чи науково-дослідної роботи студента. Крім цього, дуже важливим для студентів є розуміння ринкових відносин, економічні знання та підприємницькі навички. Тому однією з найважливіших складових системи супроводу студентів із інвалідністю є професійна реабілітація.

.

Професійна адаптація та реабілітація студентів в інституті може бути впроваджена за напрямками:

 • набуття робітничої професії за обраною спеціальністю (наприклад, студенти кафедри комп’ютерної інженерії отримують професію оператора комп’ютерного набору, студенти кафедри фізичної реабілітація – масажиста, студенти кафедри обліку і аудиту – бухгалтера). Для студентів із інвалідністю це дуже важливо: якщо навчання в інституті видасться для них занадто важким, чи якщо з певних причин виникне необхідність взяти академвідпустку, у них уже вбуде реальна професія, з якою можна виходити на ринок праці;
 • залучення студентів до участі у роботі студентських навчально-наукових підрозділів, які створюються на факультетах за напрямками підготовки фахівців. Технологія навчання в СНТ органічно поєднує навчальний процес, наукову роботу, виробничу практику, надає можливість студентам закріпити отримані теоретичні знання за обраною спеціальністю, набути практичних навичок своєї майбутньої професії (наприклад студентська юридична клініка);
 • важливу роль при виході студента з інвалідністю на ринок праці чи його переході до самостійної підприємницької діяльності повинен відігравати Центр розвитку кар’єри та підприємництва, в якому передбачається психологічна, інформаційна та консультаційна допомога студентам, підготовка до працевлаштування та трудової діяльності;
 • у центрі сприяння працевлаштуванню передбачається допомога у працевлаштуванні студентів із інвалідністю та підтримка зв’язку з випускниками.

Загальна кількість випускників з числа студентів із інвалідністю, включаючи 2008 рік, склала 75 осіб. Із них працевлаштовані за спеціальністю 32 особи.

Результати моніторингу працевлаштування випускників із особливими потребами
станом на 2007/2008 н. р.

Спеціальність Освітньо-кваліфікаційний рівень Кількість випускників із особливими потребами З них працевлаштованих %
1 Фізична реабілітація Бакалавр

Спеціаліст

8
9
3
4
37,5% 44,4%
2 Правознавство Мол. спеціаліст 6 5 83,3%
3 Бухгалтерський облік / Облік і аудит Бакалавр

Магістр

1
1
1
1
100%
4 Комп’ютерні системи та мережі Бакалавр 1 1 100%

Забезпечення для інвалідів рівних можливостей брати участь у житті суспільства є головним принципом комплексного реабілітаційного процесу, який впроваджується науково-педагогічним колективом Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», а їх соціальна інтеграція є його метою. Під комплексною реабілітацією ми розуміємо процес, що має на меті допомогти інвалідам досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня діяльності та максимально його підтримувати, надавши їм, таким чином, можливість змінити своє власне життя та розширити рамки незалежності, пом’якшити соціальний бар’єр між ними і суспільством.

Повернутися в суспільство інвалід може тільки тоді, коли він зможе знайти роботу, успішно працювати, робити кар’єру. Сприяти поверненню інвалідів до повноцінного життя в суспільстві повинні всі його члени разом – тільки таким чином можливо досягти успіху, захистити і культивувати найвищі цінності – людський розвиток і гідність, духовність і свободу, рівність і солідарність, демократію, взаємну повагу і толерантність, справедливість і добро.

Горлівський регіональний інститут пропонує всім, хто не байдужий до проблем інвалідів, об’єднати зусилля, щоб дійсно допомогти їм знайти та зайняти достойне місце у сучасному суспільстві.