Виховна робота

Виховна робота ГРІспрямована на формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм найкращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку та самовдосконалення. Задля задоволення потреб сучасності її метою є також і підвищення рівня та якості підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, стимулювання самостійності, творчої активності та ініціативності кожної особистості, набуття досвіду практичної роботи, закріплення теоретичних знань, отримання навичок суспільно корисної діяльності, надання можливості інтегруватися в соціум та адаптуватися до середовища професійних відносин.

Виховна робота здійснюється згідно:

 • комплексно-цільового плану виховної роботи ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна” з підсумковим річним аналізом;
 • функціональних обов’язків куратора академічної групи ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”;
 • посібника „Методичні рекомендації кураторам студентських груп”(ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”);
 • щоденника куратора (ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”).

Виховна робота здійснюється через створені структури:

Методичне об’єднання кураторів академічних груп (МОК), завданнями якого є:
 • підвищення рівня психолого-педагогічних знань кураторів та викладачів ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”;
 • допомога в організації методичної самопідготовки з питань виховної роботи;
 • вивчення передового досвіду кураторів академічних груп;
 • координація роботи кураторів академічних груп з метою забезпечення єдиного підходу до реалізації виховних завдань ВНЗ;
 • означення цілей, завдань, напрямів, проблемних та актуальних питань виховної роботи;
 • узгодження планів роботи кураторів із планами відділів, кафедр та комісій ВНЗ;
 • аналіз виховної роботи в академічних групах та на факультетах і кафедрах, диференціація її результатів;
 • вирішення організаційних питань щодо підвищення кваліфікації кураторів академічних груп.
Комітет організації студентського самоврядування (КОСС), головними завданнями якого є:

.

 • консолідація студентської молоді через участь у суспільно-корисній діяльності;
 • формування у студентів інституту соціальної активності через самореалізацію та творчі досягнення.
До складу КОСС входять 10 відділів, що займаються окремо визначеною діяльністю та об’єднують підструктурні підрозділи:
Відділи КОСС Їхні підструктурні підрозділи
1 Навчальний Старостат
2 Культури та мистецтва Художня майстерня, художня студія, студія дизайну, студія декоративно-прикладного мистецтва, студія оформлювачів, творче об’єднання „Спроба”. Студія сценаристів, студія „Арт”, клуб авторської пісні, студія пісні, студія танцю, КВК.
3 Соціальної політики Клуб „Здоров’я”, пошта довіри, клуб „Допомога”, соціальна служба, школа соціального тренера.
4 Науково-дослідної діяльності СНТ, клуб „ Х”.
5 Фінансових справ
6 Зовнішньої політики Клуб „Useful way”
7 Трудовий Ремонтно-будівельна бригада, господарський відділ, відділ технічного та програмного забезпечення.
8 Спорту та туризму Секція футболу, секція баскетболу, секція волейболу, секція настільних ігор.
9 Інформаційний Служба маркетингу, реклами та профорієнтації, центр інформаційного забезпечення «Джерело»
10 Правовий Юридична служба, служба безпеки та порядку, канцелярія КОСС.
КОСС є виконавчим органом ОСС інституту, пріоритетними напрямками діяльності якого є:
 • здійснення організаційно-виховної роботи зі студентами;
 • створення необхідних умов для розкриття та розвитку інтелектуального, культурного, творчого та духовного потенціалу студентів;
 • сприяння розвитку студентської наукової творчості;
 • захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння розвитку особистості студента як члена суспільства та майбутнього спеціаліста;
 • залучення студентів до суспільно-корисної діяльності;
 • формування у студентів об’єктивного світосприйняття та високоінтелектуального світогляду;
 • забезпечення моральних та матеріальних потреб студентського колективу ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”;
 • розробка та реалізація програм, проектів та інших заходів щодо організаційно-виховної роботи зі студентами;
 • проведення соціальної роботи;
 • надання допомоги студентам із особливими потребами в реабілітації та адаптації до соціального середовища, сприяння їх творчому інтелектуальному, духовному, професійному розвитку та становленню;
 • співпраця з державними та громадськими організаціями в питаннях забезпечення реалізації державної політики стосовно студентської молоді України;
 • виховання у студентів почуття поваги до Університету, гордості за свій ВНЗ;
 • створення позитивного іміджу Університету, його популярності як вищого навчального закладу;
 • пропагування ідей демократизму, гласності, гуманізму, толерантності, патріотизму, правової та культурної грамотності серед студентства інституту та міста.

Штаб трудового виховання (ШТВ), створений на підставі наказу №83 від 4.12.2006 р «Про організацію трудового виховання студентів ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» з метою реалізації Програми трудового виховання студентів згідно з Комплексно-цільовим планом ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Головними завданнями ШТВ є:

 • залучення студентів усіх спеціальностей до трудової діяльності на користь університету;
 • підтримка та координація трудової діяльності студентів;
 • організація трудових семестрів, косметичних ремонтів та генеральних прибирань;
 • формування ремонтно-будівельних загонів та виробничих бригад із числа студентів на базі навчального закладу;
 • створення безпечних умов праці студентів;
 • планування обсягів робіт, виконуваних студентами під час проведення трудових семестрів;
 • аналіз та моніторинг трудової діяльності студентів, її висвітлення та пропаганда;
 • розробка та впровадження заходів стимулювання та заохочення трудової діяльності студентів;
 • організація майстер-класів для студентів-учасників ремонтно-будівельних робіт та членів ремонтно-будівельних бригад;
 • сприяння у залученні джерел фінансування для підтримки трудової діяльності студентів.

Спортивний клуб «Атлет», створений на підставі наказу №73 від 22.10.07 р. «Про організацію спортивно-масової роботи серед студентів ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Метою діяльності клубу є створення відповідних умов та можливостей для здійснення різнобічних інтересів членів колективу університету в сфері фізичної культури і спорту.

.

Головні завдання клубу:

 • формування всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • запровадження фізичної культури і спорту в систему навчання, роботу, побут і відпочинок;
 • організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;
 • надання послуг у сфері фізичної культури і спорту;
 • створення фізкультурно-спортивних аматорських об’єднань, клубів, секцій, команд із видів спорту, спортивних шкіл різного профілю;
 • проведення роботи щодо спортивного вдосконалення, підготовки та відрядження збірних команд на змагання різного масштабу;
 • розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва зі спортивними організаціями інших навчальних закладів.

Центр сприяння працевлаштуванню випускників

.

Керівник Центру:Тарнавський Олександр Анатолійович

Мета: сприяння працевлаштуванню студентів та випускників інституту, тимчасове працевлаштування студентів у період канікул та у вільний від навчального процесу час.

Головні завдання:

 • організація взаємодії Центру, студентів та роботодавців у сфері працевлаштування випускників;
 • систематизація взаємодії Центру, деканатів та випускових кафедр в організації виробничих практик студентів;
 • створення системи інформування студентів та випускників стосовно ринків праці та освітніх послуг, які сприяють у вирішенні питань працевлаштування;
 • моніторинг інформації щодо становища на ринку праці та перспектив працевлаштування за різними спеціальностями;
 • встановлення партнерства з підприємствами та установами;
 • облік та реєстрація студентів, які звернулися до Центру з метою пошуку роботи;
 • збір інформації стосовно вакансій для студентів;
 • створення банку даних роботодавців, студентів та випускників інституту;
 • організація вторинної зайнятості студентів у позанавчальний час;
 • організація інформаційно-аналітичної роботи з працевлаштування студентів і випускників та її моніторинг;
 • організація спільно з роботодавцями презентацій професій, семінарів, конференцій, ярмарків вакансій;
 • формування студентських трудових загонів для сезонної або тимчасової роботи;
 • консультування студентів з питань законодавства про працю;
 • супровід випускників у перші роки трудової діяльності;
 • організація роботи семінару з побудови кар’єри;
 • консультації зі складання резюме, оформлення портфоліо;
 • проведення наукових досліджень за запитом організацій.

Дискусійний клуб

Мета: підвищення культурного рівня студентів, формування у них громадської позиції, власної думки та вміння виражати свої переконання з проблем сучасного життя.

Осередок Всеукраїнської громадської організації студентів-інвалідів “Гаудеамус” у Донецькій області

Голова ОВГОСІ «Гаудеамус»: Петров Олександр Вадимович.

.

Метою діяльності організаціїє задоволення та захист законних соціальних, культурних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності в галузі навчання студентів із інвалідністю.

Організація існує за рахунокблагодійних надходжень та добровільних пожертв від органів державної влади, комерційних структур, фондів, приватних осіб; грантів; комерційною діяльністю не займається.

Основні завдання:

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального становища студентів із інвалідністю;
 • сприяння поліпшенню умов навчання, професійної підготовки, праці, соціальної адаптації та інтеграції людей із інвалідністю в оточуючнавколишнєсередовище;
 • розробка і сприяння впровадженню проектів, спрямованих на покращення освітньої політики в Україні, соціальної і професійної реабілітації осіб із особливими потребами;
 • сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з інвалідністю, а також сприяння розвитку її культури та доступу до культурних цінностей;
 • сприяння у проведенні стажувань та практики студентів із інвалідністю на базі міжнародних і вітчизняних навчальних закладів;
 • сприяння в організації наукових та соціологічних досліджень з питань інвалідності;
 • допомога у працевлаштуванні членів організації;
 • сприяння створенню для студентів ізінвалідністю рівних із іншими громадянами можливостей брати участь у всіх сферах життя.

Горлівська молодіжна громадська організація «Спектр»
(ГМГО «Спектр»)

Голова ГМГО «Спектр» – Медведєва Олеся Ігорівна, студентка 4 курсу заочної форми навчання Обліково-фінансового факультету ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»; студентка 4 курсу денного відділення гуманітарного факультету ГДПІІМ.

Горлівська молодіжна громадська організація «Спектр» створена на базі організації студентського самоврядування ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» відповідно постанови Загальних Зборів від 26.01.2006 р.

Організація діє на засадах демократії, гласності, гуманізму, толерантності і рівності прав усіх її членів та пріоритету інтересів студентства.

Організація функціонує з метою сприяння всебічному гармонійному розвитку молоді, що навчається, та становленню її представників як майбутніх фахівців і повноцінних членів суспільства через консолідацію і залучення до активної суспільно корисної діяльності.

Організація діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту організації та нормативних актів, прийнятих керівництвом організації та її уповноваженим органом – Загальними зборами.

Організація співпрацює з державними, громадськими, молодіжними, студентськими організаціями, серед яких: Організаційно-методичний центр відділу зі справ сім’ї та молоді Горлівського міськвиконкому, Горлівська студентська рада самоврядування, організації студентського самоврядування філій ВМУРоЛ «Україна», навчальні заклади міста, інтернати, Донецький обласний молодіжний центр зайнятості, дитячі будинки, інші соціальні, медичні, освітні та правові установи.

Предмет діяльності Організації становить:

.

 • створення необхідних умов для самореалізації, самовираження та всебічного розвитку молоді, що навчається; розкриття її наукового, культурного, творчого, духовного потенціалу; формування особистості молодого громадянина, майбутнього фахівця і повноцінного члена суспільства;
 • виявлення серед молоді, що навчається, лідерів, сприяння їх становленню, самоствердженню, самореалізації;
 • залучення молоді до суспільно корисної діяльності;
 • розробка та впровадження програм, проектів та інших заходів щодо роботи з молоддю;
 • залучення державних та громадських організацій до взаємовигідної співпраці з членами організації;
 • виховання у молоді почуття поваги до свого міста, області, країни;
 • налагодження контактів української молоді з молоддю різних країн світу, сприяння вільному обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;
 • сприяння створенню різноманітних молодіжних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами для всебічної підтримки прогресивних ідей у різноманітних галузях людської діяльності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників освітніх закладів І-IV рівнів акредитації та випускників загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів.